همایش آنلاین جمع بندی شیمی استاد رضا مصلایی

ویژه کنکور نظام قديم و جدید

تاریخ:سه شنبه ۴ تیر (مشترک هر دو نظام)

چهارشنبه    ۵ تیر( نظام جدید)

پنجشنبه    ۶ تیر( نظام قدیم)

ساعت: ۹ الی ۱۴

شهریه کل دوره: ۳۰۰۰۰۰ تومان