نمونه فیلم های ضبط شده

نمونه کلاس برگزار شده درس مشاوره و برنامه ریزی

استاد سهیل ذوالفقاریه

مشاهده فیلم

نمونه کلاس برگزار شده درس ریاضی تجربی

استاد بابک سادات

مشاهده فیلم

میخوای از انتخابت
مطمئن شی؟

همین الان...

رایگان تجربه کن

نمونه کلاس برگزار شده درس مشاوره و برنامه ریزی

استاد مهدی نکویی

نمونه کلاس برگزار شده درس ریاضی تجربی

استاد اریان حیدری