قسمت سوم – رقص معروف سماع

استاد علیرضا عبدالمحمدی