روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجم
شنبه
یکشنبهفیزیک یازدهم
استاد نوکنده
ساعت ۱۵
دوشنبهریاضی یازدهم
استاد جلالی
۱۸:۳۰ تا ۲۱
سه شنبه
چهارشنبهشیمی یازدهم
استاد فرزانه
۱۸:۳۰ تا ۲۱
پنجشنبهزیست یازدهم
استاد آرام فر
ساعت ۱۷:۳۰