روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجمزنگ ششمزنگ هفتم
شنبهزبان

 (نظام جدید)

استاد جابری

16 تا 17:30
زبان

 (نظام قديم)

استاد جابری

17:30 تا 19
یکشنبهادبیات
شروع از هفته اول مهر

(نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا
15تا 17
ادبیات

 (نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا

17 تا 19
ادبیات اختصاصی انسانی
(نظام جدید)

استاد سید رضا حسینی یکتا
۱۹:۳۰ تا ۲۱
فلسفه و منطق اختصاصی انسانی
(نظام جدید)

استاد فروغی نیا
۲۱ تا ۲۲:۳۰
دوشنبهدین و زندگی
(نظام جدید)
استاد روزبه فکری
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
سه شنبهدین و زندگی
(نظام قدیم)
استاد فروغی نیا
۱۴ تا ۱۵:۳۰
عربی
(نظام قدیم)
استاد واعظی
۱۵:۳۰ تا ۱۷
دین و زندگی
(نظام جدید)
استاد فروغی نیا
۱۵:۴۵ تا ۱۷
عربی
(نظام جدید)
استاد واعظی
۱۷:۱۵ تا ۱۹
ریاضی اختصاصی انسانی
(نظام جدید)

استادخسرو محمدزاده
۲۱ تا ۲۲:۳۰
چهارشنبهعربی
(نظام جدید)
استاد فلاح
۲۱ تا ۲۳
پنجشنبه
جمعه