روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجمزنگ ششمزنگ هفتم
شنبهزبان

 (نظام جدید)

استاد جابری

16 تا 17:30
زبان

 (نظام قديم)

استاد جابری

17:30 تا 19
فیزیک ۴۰۰ تست تو مخی
استاد علیرضا عربشاهی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰
شیمی

(نظام جدید و قدیم)

استاد کامبیز فرزانه

۲۰ تا ۲۳
یکشنبهادبیات
شروع از هفته اول مهر

(نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا
15تا 17
ادبیات

 (نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا

17 تا 19
ریاضی تجربی 

(نظام جدید و قدیم)

استاد آریان حیدری

19 تا 22
دوشنبهریاضی
(نظام قدیم)
استاد سادات
14 تا 17
ریاضی
(نظام جدید)
استاد سادات
19:15 تا 22:30
حسابان
(نظام جدید)
استاد کلاه ملکی
۱۶ تا ۱۹
هندسه و گسسته
(نظام جدید)
استاد جلالی
۲۰ تا ۲۳:۳۰
سه شنبهدین و زندگی
(نظام قدیم)
استاد فروغی نیا
۱۴ تا ۱۵:۳۰
عربی
(نظام قدیم)
استاد واعظی
۱۵:۳۰ تا ۱۷
دین و زندگی
(نظام جدید)
استاد فروغی نیا
۱۵:۴۵ تا ۱۷
عربی
(نظام جدید)
استاد واعظی
۱۷:۱۵ تا ۱۹
فیزیک
(نظام جدید و قدیم)
استاد نوکنده
20:00 تا 23
چهارشنبهفیزیک
(نظام جدید و قدیم)
استاد علیرضا عربشاهی
۱۶ تا ۲۰
زیست
(نظام جدید)
استاد وحید شایسته
20 تا 23
عربی
(نظام جدید)
استاد فلاح
۲۱ تا ۲۳
پنجشنبهزیست
(نظام قدیم)
استاد همدانی
۱۰:۳۰ تا ۱۴
زیست
(نظام جدید)
استاد همدانی
۱۵ تا ۱۸
زیست
(نظام جدید)
استاد آرام فر
۱۵:۳۰ تا ۱۸
شیمی
(نظام جدید)
استاد مصلایی
۱۹ تا ۲۲
جمعه