به ترتیب حروف الفبا

کلاس آنلاین زبان عمومی نظام جدید استاد علیرضا جابری نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع:از ۱۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان عمومی نظام جدید استاد علیرضا جابری نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع:از هفته اول مهر ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فلسفه و منطق استاد فروغی نیا

ویژه کنکور انسانی

تاریخ شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲

شهریه کل دوره: ۶۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده

ویژه کنکور نظام جدید انسانی

تاریخ شروع: از هفته سوم مهر

روزهای کلاس: اعلام میگردد

شهریه کل دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید انسانی

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای دوشنبه ها ۲۰:۳۰ الی ۲۲

شهریه کل دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۷ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات انسانی استاد رضا حسینی یکتا

ویژه رشته انسانی

تاریخ شروع: از ۲۱ مهر ۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها ۱۹ الی ۲۰:۳۰

شهریه کل دوره: ۶۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان