روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجمزنگ ششمزنگ هفتم
شنبهزبان

 (نظام جدید)

استاد جابری

16 تا 17:30
زبان

 (نظام قديم)

استاد جابری

17:30 تا 19
زیست
(نظام جدید)
استاد سينا عربشاهي
۱۷:۳۰ تا ۲۰
شیمی

(نظام جدید و قدیم)

استاد کامبیز فرزانه

۲۰ تا ۲۳
یکشنبهادبیات
شروع از هفته اول مهر

(نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا
15:30تا 17
ادبیات

 (نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا

17 تا 19
ریاضی تجربی 

(نظام جدید و قدیم)

استاد آریان حیدری

19 تا 22
دوشنبهریاضی
(نظام قدیم)
استاد سادات
14 تا 17
ریاضی
(نظام جدید)
استاد سادات
19:30 تا 22:30
حسابان
(نظام جدید)
استاد کلاه ملکی
۱۷ تا ۱۹
هندسه و گسسته
(نظام جدید)
استاد جلالی
۲۱ تا ۲۳:۳۰
سه شنبهفیزیک
(نظام قدیم)
استاد عربشاهی
۱۰ تا ۱۳
عربی
(نظام قدیم)
استاد واعظی
۱۵:۳۰ تا ۱۷
دین و زندگی
(نظام جدید)
استاد فروغی نیا
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
عربی
(نظام جدید)
استاد واعظی
۱۷:۳۰ تا ۱۹
دین و زندگی
(نظام قدیم)
استاد فروغی نیا
۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
فیزیک
(نظام جدید و قدیم)
استاد نوکنده
20:00 تا 23
زیست
(نظام قديم)
استاد وحید شایسته
20 تا 23
چهارشنبهفیزیک
(نظام جدید)
استاد علیرضا عربشاهی
۱۶ تا ۲۰
زیست
(نظام جدید)
استاد وحید شایسته
20 تا 23
پنجشنبهزیست
(نظام قدیم)
استاد همدانی
۱۱ تا ۱۴
زیست
(نظام جدید)
استاد آرام فر
۱۵:۳۰ تا ۱۸
شیمی
(نظام جدید)
استاد مصلایی
۱۹ تا ۲۲

به ترتیب حروف الفبا

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد مهدی آرام فر

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۱۰ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱ میلیون تومان

کلاس آنلاین زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع:از ۱۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع:از هفته اول مهر ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۷ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۹:۰۰ تا ۲۲

تعداد جلسات: ۴۰

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۷

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۱ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: سه شنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۳۴ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی نظام جدید و قدیم

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۲ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۴شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی کنکور دکتر سینا عربشاهی(نظام جدید)

ویژه پایه دوازدهم با تدریس پیش نیازهای سال دهم و یازدهم

تاریخ شروع: از ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰

تعداد جلسه: ۵+۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۵ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین حسابان۱و۲ استاد اکبر کلاه ملکی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۳۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد مصلایی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۳ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۵شنبه ها ۱۹ تا ۲۲

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس محمد نوکنده

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع:۱ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد محمدعلی همدانی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۴ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد محمدعلی همدانی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۳ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای پنجشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۴

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان