روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجمزنگ ششمزنگ هفتم
شنبهزبان

 (نظام جدید)

استاد جابری

16 تا 17:30
زبان

 (نظام قديم)

استاد جابری

17:30 تا 19
فیزیک ۴۰۰ تست تو مخی
استاد علیرضا عربشاهی
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰
شیمی

(نظام جدید و قدیم)

استاد کامبیز فرزانه

۲۰ تا ۲۳
یکشنبهادبیات
شروع از هفته اول مهر

(نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا
15تا 17
ادبیات

 (نظام جدید و قدیم)

استاد سید رضا حسینی یکتا

17 تا 19
ریاضی تجربی 

(نظام جدید و قدیم)

استاد آریان حیدری

19 تا 22
دوشنبهریاضی
(نظام قدیم)
استاد سادات
14 تا 17
ریاضی
(نظام جدید)
استاد سادات
19:15 تا 22:30
حسابان
(نظام جدید)
استاد کلاه ملکی
۱۶ تا ۱۹
هندسه و گسسته
(نظام جدید)
استاد جلالی
۲۰ تا ۲۳:۳۰
دین و زندگی
(نظام جدید)
استاد روزبه فکری
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
سه شنبهدین و زندگی
(نظام قدیم)
استاد فروغی نیا
۱۴ تا ۱۵:۳۰
عربی
(نظام قدیم)
استاد واعظی
۱۵:۳۰ تا ۱۷
دین و زندگی
(نظام جدید)
استاد فروغی نیا
۱۵:۴۵ تا ۱۷
عربی
(نظام جدید)
استاد واعظی
۱۷:۱۵ تا ۱۹
فیزیک
(نظام جدید و قدیم)
استاد نوکنده
20:00 تا 23
چهارشنبهفیزیک
(نظام جدید و قدیم)
استاد علیرضا عربشاهی
۱۶ تا ۲۰
زیست
(نظام جدید)
استاد وحید شایسته
20 تا 23
عربی
(نظام جدید)
استاد فلاح
۲۱ تا ۲۳
پنجشنبهزیست
(نظام قدیم)
استاد همدانی
۱۰:۳۰ تا ۱۴
زیست
(نظام جدید)
استاد همدانی
۱۵ تا ۱۸
زیست
(نظام جدید)
استاد آرام فر
۱۵:۳۰ تا ۱۸
شیمی
(نظام جدید)
استاد مصلایی
۱۹ تا ۲۲

به ترتیب حروف الفبا

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد مهدی آرام فر

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۱۰ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱ میلیون تومان

کلاس آنلاین زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع:از ۱۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان نظام قدیم استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع:از هفته اول مهر ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۷ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ادبیات استاد رضا حسینی یکتا

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۹:۰۰ تا ۲۲

تعداد جلسات: ۴۰

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۷

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۱ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: سه شنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۳۴ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی نظام جدید و قدیم

ویژه کنکور نظام جدید و قدیم

تاریخ شروع: از ۲ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۴شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۵ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دینی استاد روزبه فکری

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۸ آبان ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۴شنبه ها از ساعت ۲۱ تا ۲۱:۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد میثم فلاح نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۶ آبان ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۲شنبه ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین حسابان۱و۲ استاد اکبر کلاه ملکی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۳۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد مصلایی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۳ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۵شنبه ها ۱۹ تا ۲۲

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس محمد نوکنده

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع:۱ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد محمدعلی همدانی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲۴ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد محمدعلی همدانی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۳ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: روزهای پنجشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۴

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان