روززنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجمزنگ ششم
شنبه

کلاس آنلاین مشاوره
۱۶ تا ۱۹

یکشنبه

کلاس آنلاین ریاضی
استاد حیدری
۱۶ تا ۱۹

دوشنبهریاضی (نظام قدیم)
استاد سادات
۱۱ تا ۱۴
ریاضی (نظام جدید)
استاد سادات
۱۶ تا ۱۹
حسابان (نظام جدید)
استاد کلاه ملکی
۱۷ تا ۱۹
ادبیات
استاد عبدالمحمدی
۱۹:۳۰ تا ۲۱
هندسه و گسسته
استاد جلالی
۲۱ تا ۲۳:۳۰
سه شنبهفیزیک (نظام قدیم)
استاد عربشاهی
۱۰ تا ۱۳
عربی (نظام قدیم)
استاد واعظی
۱۵:۳۰ تا ۱۷
دین و زندگی (نظام جدید)
استاد فروغی نیا
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
عربی (نظام جدید)
استاد واعظی
۱۷:۳۰ تا ۱۹
دین و زندگی (نظام قدیم)
استاد فروغی نیا
۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
شیمی
استاد فرزانه
۲۰ تا ۲۳
چهارشنبهفیزیک (نظام جدید)
استاد عربشاهی
۱۶ تا ۲۰
فیزیک
استاد نوکنده
۲۰:۳۰ تا ۲۳
پنجشنبهشیمی (نظام جدید)
استاد مصلایی
۱۵ تا ۱۸
زیست (نظام جدید)
استاد آرام فر
۱۸:۳۰ تا ۲۱

به ترتیب حروف الفبا

کلاس آنلاین زیست شناسی استاد مهدی آرام فر

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۱۷ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱ میلیون تومان

کلاس آنلاین زبان نظام جدید استاد علیرضا جابری

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۶ مهر ۹۸

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸:۰۰

تعداد جلسه: ۲۵ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد آریان حیدری

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: یکشنبه ها :۱۹:۰۰ تا ۲۲

تعداد جلسات: ۴۰

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۴

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی استاد بابک سادات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۹

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۲ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۴۱ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی دکتر وحید شایسته نظام قدیم

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱ مرداد ۹۸

روزهای کلاس: سه شنبه ها

ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰

تعداد جلسه: ۳۴ جلسه ۳ ساعت و نیمه

شهریه کل دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس علیرضا عربشاهی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۴شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰

تعداد جلسه: ۵۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی استاد عظیمی فر

تاریخ شروع: ۱۲ مرداد

روزهای کلاس: شنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۳۰

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین شیمی استاد کامبیز فرزانه

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: سه شنبه ها ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی استاد علی فروغی نیا نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۳شنبه ها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین زبان استاد میلاد قریشی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: اعلام میگردد

روزهای کلاس: اعلام میگردد

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کلاس: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین حسابان۱و۲ استاد اکبر کلاه ملکی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۸ مهر ۱۳۹۸

روزهای کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۳۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین جامع شیمی استاد مصلایی نظام جدید

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: ۵شنبه ها ۱۵ تا ۱۸

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین فیزیک استاد مهندس محمد نوکنده

ویژه کنکور نظام جدید و نظام قدیم

تاریخ شروع: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳

تعداد جلسه: ۴۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین عربی استاد محمد واعظی

ویژه کنکور نظام قدیم

تاریخ شروع: از ۹ مهر ۹۸

روزهای کلاس: روزهای سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه

شهریه کل دوره: ۷۰۰،۰۰۰ تومان